ᑕᑎᒋᔭᐅᓕᕋᓱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᕙᓐᓂᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᕙᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᑦᓯᐊᐸᓪᓗᒋᑦ, ᓱᓕᔪᓂᑦ

ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ/ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᖅ 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖓ IN-MRT-SDSP-INUK

ᐊᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᒍᕕᑦ.

Empty space, drag to resize

ᐅᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᖏᑦᑐᖅ ᐊᐃᑉᐸᖃᕐᓗᓂ ᐃᖃᐃᓕᓴᐅᑎᑦᓴᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑕ ᐃᓚᖓᑦ. ᐅᕙᑦᓯᐊᕈᒃᑲᓐᓂᖅ ᓂᐅᕕᐊᖑᔪᓐᓇᓛᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓛᒃᑰᖓᓗᓂ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐅᕙᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ/ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᖅ: ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑐᑭᓕᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᕐᐸᓪᓗᓂ ᐊᐃᑉᐸᖃᕐᓗᓂ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒥᑦ (MRT-SDSP)

ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑐᑭᓕᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᕐᐸᓪᓗᓂ ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒥᑦ

ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ, ᓱᓕᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑕᑎᒋᔭᐅᕙᓪᓗᓂ ᐊᑐᖕᖏᖔᕐᓗᓂ ᐅᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᒻᒪᓇᖅᑐᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᓯᔾᔩᖑᓱᑦᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᕙᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓵᖏᓐᓃᓐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᑦ ᑐᓴᐅᒪᖁᔭᖏᑕ ᐃᕝᕕᑦ.


ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᕗᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᐸᑦᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᖁᔭᓰᑦ. ᐊᑐᖅᐸᖏᑦᑐᒍᑦ “ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᑦᒍᑦ ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ”. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᑲᔪᖅᐸᑦᑐᒍᑦ ᐃᓕᑦᓯ ᐊᑲᐅᑦᓯᐊᖁᓪᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᒍᓐᓇᕐᓗᓯ ᐃᓱᒪᕙᖏᓪᓗᓯ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦᓯ ᐃᕝᕕᑦ ᐱᐅᓯᕆᖏᑕᖓᓂᑦ  ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “ᐱᓪᓚᕆᖑᐊᖏᓪᓗᓯ”.

ᓱᓇᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕙᑦ?

 • 9 ᐃᖕᒥᓂᒃ ᑐᑭᓕᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ
 • ᐃᖃᐃᓕᓴᐅᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪ 11 ᓇᐃᑦᑑᑏᑦ ᐊᐅᓚᔪᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕐᓯᒪᔪᑦ


 • 1 ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕕᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ

ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑦ:

 • ᐅᐃᒪᔮᖏᓐᓂᖅ, ᓴᐃᓕᖓᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓱᓕᔪᓐᓇᕐᓂᖅ;
 • ᓱᓇᐅᒻᒪᖔᑕ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓇᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᕿᓂᖅᐸᒻᒪᖔᑕ;
 • ᖃᓄᖅ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔩᑦ ᐱᓕᕆᓲᖑᒻᒪᖔᑕ;
 • ᐊᑑᑎᒋᔭᖓ ᐅᖃᖅᑎᐅᑉ (ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ “ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥ”);
 • ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂ ᓇᓗᓇᖅᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᕆᔪᓂᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ;
 • ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐅᑉ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᑕᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑦᓯᐊᑐᒃᑯᑦ ᓴᒃᑯᐃᒐᓂ ᓱᓕᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᑦᓯᐊᓂᕐᒥᑦ;
 • ᐅᖃᐅᓯᐅᖏᑐᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᖏᑦ ᐊᐱᕐᓱᖅᑐᓂ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ;
 • ᐃᓕᑦᑐᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓕᕆᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ  ᑐᓵᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ;
 • ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ, ᓇᓗᓇᖅᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ;
 • ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᓂᖅ ᐊᐱᕐᓱᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ;
 • ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᖅᑐᓂᑦ, ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᑦ ᑭᐅᔭᑦᓴᐅᖏᑦᑐᓂᑦ; ᐊᒻᒪ,
 • ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᓂᑦ ᐊᐱᕐᓱᖅᑎᓂᑦ.